Bekijk desktop versie


Wie zijn wij?

Slim Inrichten is uw partner bij uitstek voor een professionele kantoorinrichting. Met meer dan 10 jaar ervaring in kantoormeubilair en een ijzersterk professioneel team richten wij graag uw kantoor voor u in. Onze visie? Nieuw kantoormeubilair is tegenwoordig steeds beter in haar prijs/kwaliteit en hier hoeft de klant niet de hoofdprijs voor...

Lees verder

Algemene voorwaarden

Definities

Koopovereenkomst:

de koopovereenkomst (bestelling) tussen Interactiva B.V. en de koper.

Orderbevestiging:

de bevestiging van Interactiva B.V. van een geaccepteerde bestelling aan de koper.

Gebruiker:

een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft ingeschreven.

Zaken:

een of meerdere roerende zaken die worden aangeboden op de website.

Koopprijs:

prijs (inclusief de btw) van een door Interactiva B.V. geaccepteerde bestelling.

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Interactiva B.V., gevestigd te Zaandam verder aangeduid als Sliminrichten.nl. Op alle aanbiedingen van Sliminrichten.nl. zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

 1. Naast deze algemene voorwaarden kan Sliminrichten.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

 2. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Sliminrichten.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: Totstandkoming van de koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Sliminrichten.nl via e-mail, internet of anderszins.

 2. Sliminrichten.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen orders niet te accepteren.

 3. Sliminrichten.nl levert exclusief aan grootzakelijke klanten en overheidsinstellingen.

 4. Sliminrichten.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan is door het gebruik van producten genoemd in de koopovereenkomst.

 5. Indien Sliminrichten.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Artikel 3: Privacy

 1. Sliminrichten.nl neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

 2. Door inschrijving op de website geeft de gebruiker aan Sliminrichten.nl toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.

 3. Sliminrichten.nl zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de koopovereenkomst. Sliminrichten.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming van Gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Sliminrichten.nl volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

Artikel 4: Prijzen en aanbiedingen

 1. Alle prijzen op Sliminrichten.nl zijn exclusief BTW.

 2. Voor de artikelen worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Sliminrichten.nl onder voorbehoud van type of drukfouten. Sliminrichten.nl heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

 3. Sliminrichten.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

Artikel 6: Afbeeldingen en links

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. Getoond op de website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 2. De Websites kunnen links naar andere sites bevatten. Sliminrichten.nl heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

 3. Sliminrichten.nl is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, tengevolge van het gebruik of bezoek door gebruiker van de in artikel 6.2 bedoelde links.

Artikel 7: Betaling

 1. Grootzakelijke bedrijven en overheidsinstellingen betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen.

 2. Factuur bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer: 37.01.62.552 t.n.v. Interactiva B.V., Rabobank te Zaandam onder vermelding van het factuurnummer.

 3. Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig (binnen 2 weken) ophalen/ betalen van de zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en heeft Sliminrichten.nl het recht de betreffende producten aan een ander te verkopen.

 4. Sliminrichten.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Sliminrichten.nl hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 100,- Euro.

 5. Sliminrichten.nl is overminderd hetgeen in 7.4 bepaald is gerechtigd bij het overschrijden van de betalingstermijn een betalingsboete van €40,- te rekenen. Tevens is Sliminrichten.nl gerechtigd bij het overschrijden van de betalingstermijn de thans geldende wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te rekenen.

Artikel 8: Levering

 1. Bestellingen worden niet langer dan 2 weken kostenloos in de opslag bewaard.

 2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Interactiva B.V..

 3. Op eigen vervoer ophalen bij onder genoemd adres is alleen mogelijk op afspraak. (Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 17:00 uur.)

 4. Voor levering van niet-verzendbare artikelen kan er per koopoverkomst een bezorgofferte opgemaakt.

 5. Standaard leveringen vinden plaats van stoep tot stoep.

Artikel 9: Garantie

 1. Slim Inrichten geeft op haar gebruikte producten 1 jaar garantie op na de koop ontstane defecten.

 2. De garantie op producten van Slim Inrichten vervalt indien de koper/eindgebruiker van het product het product anders heeft gebruikt dan wat onder normaal gebruik wordt verstaan.

 3. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door gebruik anders dan normaal gebruik dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor rekening van de koper en is Sliminrichten.nl niet verplicht om met een oplossing te komen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten door Sliminrichten.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheids-beperking

 1. Sliminrichten.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

 2. Sliminrichten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

 3. Sliminrichten.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade door gebruik van de website of onjuiste informatie hierop.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de Zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken kan de koopovereenkomst door Verkoper ontbonden worden en staat het Verkoper vrij de Zaken aan een ander te gunnen zonder dat Sliminrichten.nl en/of Verkoper tot enige (schade-) vergoeding is/zijn gehouden.

Artikel 14 : Arbitrage

 1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Sliminrichten.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Interactiva B.V. bedrijfsgegevens:

 • Interactiva B.V.

 • Tel: 075-6120868

 • IBAN nummer: NL15RABO0370162552

 • BIC: RABONL2U

 • BTW nummer: NL850514150B01

 • KVK Amsterdam: 52593398 0000

 • E-mail: info@sliminrichten.nl

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen